WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

Vạn Lý Trường Thành" của Trương Nghệ Mưu

Vạn Lý Trường Thành" của Trương Nghệ Mưu
- Trương Nghệ Mưu không đồng tình với những lời chỉ trích đó và nói: "Thực sự đây là một câu chuyện kể về những người nước ngoài tìm cách đánh ...