WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

Ukraina muốn hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, mại dâm và cần sa

Ukraina muốn hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, mại dâm và cần sa
- Nghị sĩ Verkhovnaya Rada Ukraina là Sergei Leshenko tuyên bố rằng Quốc hội khóa tới của đất nước sẽ thông qua đạo luật về hợp pháp hóa hôn ...