WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

Rome: 2 Bà Sơ Rời Dòng Tu Để Kết Hôn Dân Sự

Rome: 2 Bà Sơ Rời Dòng Tu Để Kết Hôn Dân Sự
- Sau nghi lễ pháp lý, lễ kết hợp của 2 cựu nữ tu được ban phước lành bởi Don Franco Barbero, một cựu linh mục và từ lâu ủng hộ hôn nhân đồng tính ...