WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

Miley Cyrus thừa nhận mù giới tính

Miley Cyrus thừa nhận mù giới tính
- Miley Cyrus tâm sự: “Cả đời tôi, tôi không hiểu giới tínhxu hướng tính dục của chính mình. Tôi luôn ghét từ “lưỡng tính” vì nó khiến tôi bị bó buộc.