WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Lạm dụng rượu bia

Lạm dụng rượu bia
 - Các nghiên cứu, khảo sát gần đây đều đưa ra kết quả: Bia rượu là một nguyên nhân phổ biến dẫn đến các vụ bạo lực gia đình. Đau lòng hơn nữa là nạn nhân của các vụ bạo lực gia đình này phần lớn đều là phụ nữ và trẻ em. Nhiều gia đình tan đàn xẻ nghé ...