WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

Indonesia: Các cặp đôi đồng tính đăng ảnh hôn nhau lên Facebook sẽ bị đi tù

Indonesia: Các cặp đôi đồng tính đăng ảnh hôn nhau lên Facebook sẽ bị đi tù
- bộ trưởng chính phủ và lãnh đạo các nhóm tôn giáo đã ra thông báo rằng các ứng viên làm việc cho chính phủ không được thuộc cộng đồng LGBT.