WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Công chúa lọ lem Cinderella "nổi loạn" với nụ hôn đồng giới

Công chúa lọ lem Cinderella "nổi loạn" với nụ hôn đồng giới
- Hai người mong bộ ảnh sẽ đại diện cho cộng đồng LGBT (đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và chuyển giới) trên các phương tiện đại chúng.