WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

Công chúa lọ lem Cinderella "nổi loạn" với nụ hôn đồng giới

Công chúa lọ lem Cinderella "nổi loạn" với nụ hôn đồng giới
- Hai người mong bộ ảnh sẽ đại diện cho cộng đồng LGBT (đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và chuyển giới) trên các phương tiện đại chúng.