WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Trẻ bị ảnh hưởng HIV được hưởng lợi từ mô hình kết nối dịch vụ

Trẻ bị ảnh hưởng HIV được hưởng lợi từ mô hình kết nối dịch vụ
- Vũng Tàu là một trong số những địa phương được chọn tham gia mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.