WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

Sợ hãi và tuyệt vọng, những người LGBTQ tại Jamaica phải sống trong ống cống và bị xã hội xa lánh

Sợ hãi và tuyệt vọng, những người LGBTQ tại Jamaica phải sống trong ống cống và bị xã hội xa lánh
 - Tuy nhiên, những thay đổi trong suy nghĩ và nhận thức của người Jamaica về cộng đồng LGBTQ gần như không có chuyển biến gì. "Những người ...