WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

Phòng chống mua bán người ngay từ mỗi gia đình

Phòng chống mua bán người ngay từ mỗi gia đình
- Việt Nam được coi là điểm đến của hoạt động mua bán người nhằm phục vụ mục đích: mại dâm, bóc lột sức lao động hoặc lấy bộ phận cơ thể người.