WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

Pháp Việt hợp tác phòng chống SIDA trong giới trẻ

Pháp Việt hợp tác phòng chống SIDA trong giới trẻ
- Là quốc gia đưa ra sáng kiến và sáng lập Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét, hiện Pháp nằm trong Ban Điều ... Hiện nay, Việt Nam vẫn còn hàng nghìn người chết vì SIDA và hàng nghìn người mới nhiễm HIV mỗi năm.