WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

Ông Ban Ki-moon: Kỳ thị người đồng tính là sự sỉ nhục đối với thế giới

Ông Ban Ki-moon: Kỳ thị người đồng tính là sự sỉ nhục đối với thế giới
- cấp cao Mỹ đầu tiên ủng hộ hôn nhân đồng tính, nhấn mạnh đảm bảo quyền của cộng đồng người LGBT là vấn đề quyền dân sự trong thời đại này.