WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

Người thầy giúp học sinh LGBT “thành nhân”, “thành công”

Người thầy giúp học sinh LGBT “thành nhân”, “thành công”
- Nếu giáo viên nào không chịu giúp đỡ học sinh LGBT thì chính là làm trái với lương tâm nghề giáo. Hơn nữa đây điều tự nhiên mà các học trò xứng ...