WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

Người LGBT tiếp tục bị 'hắt hủi' tại Hollywood

Người LGBT tiếp tục bị 'hắt hủi' tại Hollywood
Trong khi đó, tỷ lệ nhân vật LGBT (Đồng tính, song tính & chuyển giới) thì thấp đến đáng ngạc nhiên với 1%, tức là chỉ có 34 nhân vật trong số 4.370 ...