WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

Hội thảo phòng ngừa phân biệt đối xử và thực thi quyền trẻ em đối với trẻ em, thanh thiếu niên LGBT

Hội thảo phòng ngừa phân biệt đối xử và thực thi quyền trẻ em đối với trẻ em, thanh thiếu niên LGBT
 - Mục tiêu nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng chống sự phân biệt đối xử và thực thi quyền của trẻ em, thanh thiếu niên LGBT. Tại hội thảo, các đại ...