WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Hình ảnh ấn tượng trong tuần hành khổng lồ dành cho người đồng tính ở Serbia

Hình ảnh ấn tượng trong tuần hành khổng lồ dành cho người đồng tính ở Serbia
- Ngày 18/9 tại thủ đô Belgrade, Serbia diễn ra cuộc tuần hành của cộng đồng LGBT bao gồm những người đồng tính, lưỡng tính và ...