Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Giám mục đầu tiên của Giáo hội Anh công khai đồng tính

Giám mục đầu tiên của Giáo hội Anh công khai đồng tính
 - Mặc dù khá đoản mệnh nhưng tinh thần và quyết tâm của Harvey Milk đã được truyền đến cho hàng triệu người LGBT trên khắp thế giới, góp phần ...

Standing up ...