WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Chuyện đời thường: Bạn thân tôi là người chuyển giới

Chuyện đời thường: Bạn thân tôi là người chuyển giới
- Tôi chưa bao giờ kì thị cộng đồng LGBT, nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ có một người bạn thân chuyển giới. Dần dà chơi với nhau lâu, tôi và ...