WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

Bỏ dở điều trị methadone sẽ không có hiệu quả

Bỏ dở điều trị methadone sẽ không có hiệu quả
- Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Hằng, phụ trách cơ sở điều trị số 1, được đặt tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Đồng Nai, qua thời gian điều trị ...