WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

Bán dâm là gì?

Bán dâm là gì?
- Với quan hệ mua bán dâm đồng tính, luật sư Kiều Anh Vũ cho biết pháp luật hiện hành không định nghĩa cụ thể thế nào là “giao cấu” mà thường ...