WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Bà mẹ Mỹ suốt 30 năm biểu tình ủng hộ con gái đồng tính

Bà mẹ Mỹ suốt 30 năm biểu tình ủng hộ con gái đồng tính
- Một người phụ nữ đã tham dự cuộc diễu hành ủng hộ cộng đồng LGBT ở thành phố New York gần như mọi năm, và lần nào cũng cầm một tấm bảng ...