WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, ngày 15 tháng 9 năm 2016

Bà mẹ Mỹ suốt 30 năm biểu tình ủng hộ con gái đồng tính

Bà mẹ Mỹ suốt 30 năm biểu tình ủng hộ con gái đồng tính
- Một người phụ nữ đã tham dự cuộc diễu hành ủng hộ cộng đồng LGBT ở thành phố New York gần như mọi năm, và lần nào cũng cầm một tấm bảng ...