WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

Bà Clinton từng lỡ cơ hội bênh vực người LGBT

Bà Clinton từng lỡ cơ hội bênh vực người LGBT
- Năm nay, với tư cách ứng cử viên tổng thống do đảng Dân Chủ đề cử, bà vận động hết mình cho cộng đồng LGBT cũng như ủng hộ tối đa hôn nhân ...