WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

Xây dựng trường học không kỳ thị học sinh đồng tính

Xây dựng trường học không kỳ thị học sinh đồng tính
 - Đại diện UNESCO, Cục Nhà giáo, các học sinh, sinh viên thuộc cộng đồng LGBT cũng đã chia sẻ trải nghiệm về sự kỳ thị đến từ chính bạn bè, thầy cô ...