WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

Viet Pride 2016 ở Sài Gòn - Những trái tim lục sắc đã có một đêm vui dưới mưa như thế!

Viet Pride 2016 ở Sài Gòn - Những trái tim lục sắc đã có một đêm vui dưới mưa như thế!
 - Mặc cho cơn mưa Sài Gòn ngày càng nặng hạt, các bạn trẻ trong cộng đồng LGBT vẫn nô nức đến tham gia lễ hội Viet Pride 2016. Dưới cơn mưa ...