WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Trường học không nhận học sinh đồng tính

Trường học không nhận học sinh đồng tính
 - Việc học sinh bị đồng tính không ai mong muốn, đó cũng là nỗi khổ của phụ huynh và học sinh. Trường học là đơn vị giáo dục phải tiến bộ và công bằng chứ không phân biệt”.