WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Texas phủ quyết quyền tùy nghi dùng phòng vệ sinh của LGBT

Texas phủ quyết quyền tùy nghi dùng phòng vệ sinh của LGBT
 - Quan điểm của chính quyền Obama là quyền của người LGBT tại trường học và nơi làm việc được bảo vệ bởi luật lệ hiện hành, theo đó không có sự ...