WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

Những chiếc taxi "treo" cờ lục sắc để huởng ứng ngày hội Viet Pride ở Sài Gòn

Những chiếc taxi "treo" cờ lục sắc để huởng ứng ngày hội Viet Pride ở Sài Gòn
 - Sau Hà Nội, chương trình Viet Pride được tổ chức tại TP. HCM với thông điệp: "Be Yourself. Free To Love". Tiếp nối sứ mệnh của mình, Viet Pride 2016 muốn góp phần tôn vinh quyền tự do yêu thương và tự do thể hiện không phân biệt xu hướng tính dục và bản dạng giới của mỗi cá nhân. Quyền lợi chính đáng được bình đẳng, được yêu của mỗi người, tiếp tục sứ mệnh làm bệ phóng đẩy mạnh các phong trào LGBT trong nước.