Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Người đồng tính không đến từ hành tinh khác

Người đồng tính không đến từ hành tinh khác
- Ông nhận xét gì với những nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức về cộng đồng LGBT và động thái của Chính phủ Việt Nam những năm gần đây?

Standing up ...