WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Mỹ nam 'Teen Wolf' xin lỗi vì mạo nhận là người đồng tính

Mỹ nam 'Teen Wolf' xin lỗi vì mạo nhận là người đồng tính
 - Tôi chỉ muốn lan truyền tình yêu trong thế giới này. Tôi không phải là đồng tính nam. Mặc dù thế, tôi hoàn toàn ủng hộ cộng đồng LGBT (những người ...