WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

Mỹ lên án việc Indonesia nói 'không có chỗ' cho người đồng tính

Mỹ lên án việc Indonesia nói 'không có chỗ' cho người đồng tính
 - Về mặt nguyên tắc và trên thực tế, chính phủ Mỹ sẽ luôn luôn đảm bảo quyền cho tất cả mọi người, bao gồm cả những người LGBT”, bà Trudeau nói.