WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, ngày 16 tháng 8 năm 2016

Mỹ lên án việc Indonesia nói 'không có chỗ' cho người đồng tính

Mỹ lên án việc Indonesia nói 'không có chỗ' cho người đồng tính
 - Về mặt nguyên tắc và trên thực tế, chính phủ Mỹ sẽ luôn luôn đảm bảo quyền cho tất cả mọi người, bao gồm cả những người LGBT”, bà Trudeau nói.