WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Một trường học ở TP. HCM ra quy chế không nhận "học sinh đồng tính hoặc bệnh nguy hiểm"

Một trường học ở TP. HCM ra quy chế không nhận "học sinh đồng tính hoặc bệnh nguy hiểm"
 - Một số khác cũng cho rằng, liệt kê đồng tính chung với diện bệnh nguy hiểm, lây nhiễm là không tôn trọng cộng đồng LGBT. "Đồng tính không phải là ...