WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Không nhận học sinh đồng tính: Một quy chế thiếu tế nhị từ những người sợ rắc rối

Không nhận học sinh đồng tính: Một quy chế thiếu tế nhị từ những người sợ rắc rối
 - Thạc sĩ Hòa An cho rằng quy chế "không nhận học sinh đồng tính" chắc chắn sẽ gây tổn thương rất lớn đến tâm lý của cộng đồng LGBT. Còn theo cô ...