WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Khi người chuyển giới bị kỳ thị ở công sở

Khi người chuyển giới bị kỳ thị ở công sở
 - Có công ty thì nói em có kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức liên quan đến cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính, chuyển giới) thì tốt nhất quay lại ...