WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

Chỉ 1/3 số người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế

Chỉ 1/3 số người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế
 - Đặc biệt, tính đến tháng​ Sáu, Thành phố Hồ Chí Minh có 10.544 người nhiễm HIV, chiếm tỷ lệ 36% tổng số bệnh nhân đang điều trị ARV, là có thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, chỉ có hơn một phần ba số người nhiễm có thẻ bảo hiểm y tế đã sử dụng thẻ để thanh toán cho các dịch vụ HIV.