WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

Cần Thơ: Câu chuyện về vị hiệu trưởng chở che cho học sinh LGBT

Cần Thơ: Câu chuyện về vị hiệu trưởng chở che cho học sinh LGBT
 - Nếu giáo viên nào không chịu giúp đỡ học sinh LGBT thì chính là làm trái với lương tâm nghề giáo", đó là lời chia sẻ của thầy Võ Đức Chỉnh, hiệu ...