WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Đám cưới đồng tính tập thể đầu tiên ở Cần Thơ

Đám cưới đồng tính tập thể đầu tiên ở Cần Thơ
 - Là người trong cộng đồng LGBT, họ chịu nhiều định kiến và tình yêu là động lực để họ tiếp tục 'hành trình cuộc đời'. Trong đó, đám cưới là để thể ...