Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Thủ tướng đẹp trai Canada diễu hành cùng người đồng tính

Thủ tướng đẹp trai Canada diễu hành cùng người đồng tính
 - Canada đang có nhiều bước đi tích cực nhằm công nhận sự tồn tại của người đồng tính như rầm rộ tổ chức diễu hành, cấp chứng minh thư ...

Standing up ...