Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

Thi vẽ tranh chống kỳ thị trẻ em bị ảnh hưởng HIV

Thi vẽ tranh chống kỳ thị trẻ em bị ảnh hưởng HIV
 - Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức để thay đổi thái độ, hành vi của trẻ em về trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và chống kỳ thị phân biệt đối xử ...

Standing up ...