WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016

Thi vẽ tranh chống kỳ thị trẻ em bị ảnh hưởng HIV

Thi vẽ tranh chống kỳ thị trẻ em bị ảnh hưởng HIV
 - Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức để thay đổi thái độ, hành vi của trẻ em về trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và chống kỳ thị phân biệt đối xử ...