WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

Thẩm phán liên bang Mỹ chặn luật cho phép không phục vụ người LGBT

Thẩm phán liên bang Mỹ chặn luật cho phép không phục vụ người LGBT
 - Một thẩm phán liên bang Mỹ ngăn chặn một dự luật của bang Mississippi dự định cho phép người dân ở bang này từ chối cung cấp dịch vụ cho các cặp đồng tính căn cứ vào lý do tín ngưỡng.