WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, ngày 04 tháng 7 năm 2016

Thẩm phán liên bang Mỹ chặn luật cho phép không phục vụ người LGBT

Thẩm phán liên bang Mỹ chặn luật cho phép không phục vụ người LGBT
 - Một thẩm phán liên bang Mỹ ngăn chặn một dự luật của bang Mississippi dự định cho phép người dân ở bang này từ chối cung cấp dịch vụ cho các cặp đồng tính căn cứ vào lý do tín ngưỡng.