WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

Thái Lan muốn dẹp ngành công nghiệp tình dục

Thái Lan muốn dẹp ngành công nghiệp tình dục
 - Họ cần phải giúp người lao động tình dục có việc làm khác nếu muốn đóng cửa ngành công nghiệp này” - bà Surang Janyam nhấn mạnh. Một báo ...