WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

Sự "câm nín" cay đắng trong quân đội Mỹ: Bất hạnh của người "rối loạn xu hướng tình dục"

Sự "câm nín" cay đắng trong quân đội Mỹ: Bất hạnh của người "rối loạn xu hướng tình dục"
 - Thật tâm, cô rất muốn công khai giới tính thực sự với các đồng nghiệp. Cô hy vọng mình có thể thực hiện nốt những cuộc đại phẫu để hoàn thành ...