WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

Sắp có thêm các biểu tượng cảm xúc giới tính nữ

Sắp có thêm các biểu tượng cảm xúc giới tính nữ
 - Sắp tới bộ biểu tượng cảm xúc (emoji) sẽ được bổ sung thêm phiên bản nữ gồm: nhân viên cảnh sát, bác sĩ, vận động viên... sau khi nhiều nhà phê ...