WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, ngày 19 tháng 7 năm 2016

Sắp có thêm các biểu tượng cảm xúc giới tính nữ

Sắp có thêm các biểu tượng cảm xúc giới tính nữ
 - Sắp tới bộ biểu tượng cảm xúc (emoji) sẽ được bổ sung thêm phiên bản nữ gồm: nhân viên cảnh sát, bác sĩ, vận động viên... sau khi nhiều nhà phê ...