Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

Sắp có thêm các biểu tượng cảm xúc giới tính nữ

Sắp có thêm các biểu tượng cảm xúc giới tính nữ
 - Sắp tới bộ biểu tượng cảm xúc (emoji) sẽ được bổ sung thêm phiên bản nữ gồm: nhân viên cảnh sát, bác sĩ, vận động viên... sau khi nhiều nhà phê ...

Standing up ...