WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

Ông Trump thay đổi quan điểm "như chong chóng"

Ông Trump thay đổi quan điểm "như chong chóng"
 - Ông Trump lâu nay vẫn được cho là người rất có thiện cảm với người đồng tính, và thậm chí ông còn công khai hoan nghênh hội người đồng tính do ...