WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

Nhân tố Bí ẩn liveshow 4: Thí sinh LGBT xóa bỏ khoảng cách giới tính

Nhân tố Bí ẩn liveshow 4: Thí sinh LGBT xóa bỏ khoảng cách giới tính
 - Trong chương trình Nhân tố Bí ẩn liveshow 4, Thanh Lam muốn nhờ Adam Lâm gửi đến thông điệp rằng mọi người không có khoảng cách về giới ...