Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Nhân tố Bí ẩn liveshow 4: Thí sinh LGBT xóa bỏ khoảng cách giới tính

Nhân tố Bí ẩn liveshow 4: Thí sinh LGBT xóa bỏ khoảng cách giới tính
 - Trong chương trình Nhân tố Bí ẩn liveshow 4, Thanh Lam muốn nhờ Adam Lâm gửi đến thông điệp rằng mọi người không có khoảng cách về giới ...

Standing up ...