WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

Liên Hiệp Quốc thành lập văn phòng theo dõi kỳ thị đồng tính

Liên Hiệp Quốc thành lập văn phòng theo dõi kỳ thị đồng tính
 - Chủ tịch kiêm COO của Golden State Warriors, Rick Welts (trái), vẫy chào đám đông trong cuộc tuần hành thường niên của người đồng tính tại San ...