WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

Điều trị hiệu quả cho người nghiện ma túy bằng Methadone

Điều trị hiệu quả cho người nghiện ma túy bằng Methadone
  - tỉnh Long An đã triển khai điều trị bằng Methadone cho người nghiện các chất dạng thuốc phiện tại 4 cơ sở: Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS, ...