WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, ngày 27 tháng 7 năm 2016

Điều trị hiệu quả cho người nghiện ma túy bằng Methadone

Điều trị hiệu quả cho người nghiện ma túy bằng Methadone
  - tỉnh Long An đã triển khai điều trị bằng Methadone cho người nghiện các chất dạng thuốc phiện tại 4 cơ sở: Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS, ...