WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, ngày 27 tháng 7 năm 2016

Giới trẻ phương Tây ít bạn tình hơn cả cha mẹ

Giới trẻ phương Tây ít bạn tình hơn cả cha mẹ
 - Những người trẻ của thập kỷ 1980-1990 khiến phụ huynh điên đảo khi thừa nhận sự tồn tại của cộng đồng đồng tính, song tính và chuyển giới ...