WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

Giới trẻ phương Tây ít bạn tình hơn cả cha mẹ

Giới trẻ phương Tây ít bạn tình hơn cả cha mẹ
 - Những người trẻ của thập kỷ 1980-1990 khiến phụ huynh điên đảo khi thừa nhận sự tồn tại của cộng đồng đồng tính, song tính và chuyển giới ...