WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

Công nghiệp tình dục Thái Lan: Từ lạc thú đến khổ đau

Công nghiệp tình dục Thái Lan: Từ lạc thú đến khổ đau
 - Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS, có khoảng 123.530 lao động tình dục ở Thái Lan.