WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

Chuyện “Yêu” của Chi Pu và Gil Lê dự liên hoan phim dành cho LGBT

Chuyện “Yêu” của Chi Pu và Gil Lê dự liên hoan phim dành cho LGBT
 - Yêu” còn nói về những mối quan hệ trong gia đình, những định kiến của xã hội đối với cộng đồng LGBT, nhưng sau tất cả, tình yêu luôn chiến thắng ...